QS+CLINICAL 
uniapnean seulomiseen
(Luokiteltu luokan I mukaiseksi lääkinnälliseksi laitteeksi EU direktiivin 93/42/ETY säännön 12 mukaisesti)

Kliinisesti validoitu ballistokardiografi 

obstruktiivisen ja sentraalisen apnean seulomiseen.

EMFIT QS+CLINICAL:in käyttötarkoituksena on henkilöön kajoamatta, hänen levon aikana, kerätä, siirtää ja tallentaa sydämen ja keuhkojen ei-sähköisiä biosignaaleja fysiologisten prosessien tutkimiseksi. Kerätystä tallenteesta terveydenhuollon ammattilainen pystyy päättelemään onko unihäiriöiden, kuten uniapnean, havaitsemiseksi tarvetta suorittaa lisätutkimuksia.

Emfitin antureita on käytetty laajalti ballistokardiografian tieteellisessä tutkimuksessa 1990-luvun alusta lähtien. Tänä päivänä on yhteensä lähes 100 tieteellistä julkaisua. QS + CLINICAL mahdollistaa tutkimusten tekemisen helposti ja kätevästi potilaille ja tietojen keräämisen etänä Internetin yli.

Emfit QS tarjoaa helpon, ei-invasiivisen tavan unen seulomiseen. Seulomalla unenaikaisen hengityksen Emfit QS: n avulla lääkäri voi tarvittaessa ohjata potilaan lisätutkimukseen. (Tenhunen 2015).

QS+CLINICAL:in avulla rekisteröidyn tiedon tulkinta

Emfitin QS + CLINICAL ™ -anturin signaalia voidaan käyttää erilaisten hengityshäiriöiden havaitsemiseen. Seuraavassa on esimerkkejä terveen henkilön normaalista hengityksestä ja esimerkkejä hengityshäiriöiden tilanteesta unen aikana.

 

Ensimmäisessä luvussa on esimerkki terveen henkilön normaalista hengityksestä. Kussakin esimerkissä on kaksi käyrää, jotka mitataan lepotunnistimella. Kukin käyrä edustaa rekisteröityä dataa, jossa on erilainen raaka BCG-signaalin suodatus. Hengitysvirtausta ja happisaturaatiota ei voida mitata kerroksen anturilla.

 

Seuraavissa kuvissa on unen rekisteröinti eri tilanteissa. Kuvassa 1 on esitetty normaali hengitys ja sen jälkeisissä kuvioissa on kuvattu unen aiheuttamia hengityshäiriöitä.

1) Normaali hengitys (NB)

Kuva 1: Terveellä henkilöllä hengityksen aaltomuoto pysyy jokseenkin vakiotaajuisena koko unijakson aikana. Hengitys on tasaista ja säännöllistä sekä sydämen pumppaustyö on tasainen ja BCG-käyrä rauhallinen. Havainto kyetään näkemään molemmista vuodeanturilla rekisteröidyistä kuvaajista. 

Kuva 2: Normaalin hengityksen hengitystyökäyrä

Kuva 3: Sama kuin kuvat 1 ja 2; kaikki graafit ovat näkyvissä.

2) Periodinen obstruktiivinen hengitys (POB)

Kuva 4: Apneoista ja hypopneoista koostuva hengitys luokitellaan periodiseksi obstuktiiviseksi (ahtauttavaksi) hengitykseksi (POB, periodic obstructive breathing). Kuvaajaan ilmaantuu hengitysteiden avautumisen  johdosta, hengityskatkoksen jälkeen, piikitystä ja hengityksen amplitudi vaihtelee periodisesti. 

Kuva 5: Hengitystyökäyrä periodisen obstruktiivisen hengityksen aikana.

Kuva 6: Sama kuin kuvat 4 ja 5; kaikki graafit ovat näkyvissä.

Tarkista Mirkulta!
3) Pitkittynyt osittainen hengityksen ahtautuminen tai pitkäkestoinen osittainen ylähengitystieahtauma (PPO/IRR)

Potilaan ylähengitystiet ovat ahtautuneet rintaongelon paineesta johtuen ja hengitys on työlästä ja negatiivinen  paine intrathorakaalisesti on suurempi kuin -8 CmH2O. Tällöin vuodeanturilta kerättyyn tietoon ilmaantuu jatkuvaa piikitystä perustasoon verrattuna. Tällöin kyseessä on pitkäkestoinen osittainen ylähengitystieahtauma, IRR (Increased Respiratory Resistance). 

Kuva 7: Hengitystyö alkaa voimistumaan, joka näkyy hengitysamplitudin kasvuna

Kuva 8: Hengitystyö alkaa voimistumaan, jolloin alkaa ilmaantua jatkuvaa piikitystä perustasoon verrattuna.

Figure 9: Sama kuin kuvat 7 ja 8; kaikki graafit ovat näkyvissä.

4) Sentraalinen apnea

Kuva 10: Kuvaajan vasemmassa reunassa havaitaan hengityskatkos, johon ei liity minkäänlaisia hengitysyrityksiä (liikkeitä). Tällöin kyseessä saattaa olla sentraalinen apnea.

EMFIT QS+CLINICAL™  -vuodeanturi on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tutkivat ja hoitavat potilaita, joiden historia ja/tai oirekuva antavat aiheen epäillä tämän kärsivän unenaikaisista hengityskatkoksista. 

 

Vuodeanturia käytetään unenaikaisten hengityskatkosten (apnea) ja osittaisten vaimentumien (hypopnea) rekisteröintiin potilaan kotona.  

 

Apnealla tarkoitetaan toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia, jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta unen aikana. Osittaisella unenaikaisella ylähengitystieahtaumalla (hypopnea) tarkoitetaan pitkiä, yli minuutin kestäviä jaksoja, joissa sisäänhengitysvirtauksen rajoittuminen ei johda hengityskatkokseen tai välittömään havahtumiseen vaan hengitysyritykset, usein kovaääninen kuorsaus ja hiilidioksidipitoisuus lisääntyvät vähitellen (Lähde: käypähoitosuositus, uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)). 

 

Vuodeanturin käytöstä, potilaan diagnosoinnista sekä mahdollisesti tarvittavista jatkotutkimuksista määrää lääkäri. Vuodeanturin käyttöön, käytön opastukseen, rekisteröidyn tiedon käsittelyyn voivat osallistua muutkin terveydenhuollon ammattilaiset, kuten esimerkiksi sairaanhoitajat tai sairaalafyysikot. 

 

Potilas toteuttaa saamiensa ohjeiden mukaisesti unen aikaisen rekisteröinnin kotiolosuhteissa vuodeanturia käyttäen.

Scoring of Breathing Disorders with EMFIT QS+CLINICAL™

EMFIT QS + Clinicalia voidaan käyttää apuna hengitykseen liittyvien häiriöiden seulonnassa. Mitattu yö voidaan jakaa neljään eri hengitysluokkaan.

 

Hengitys voidaan jakaa:

• NB - Normaali hengitys

• POB - Periodinen obstruktiivinen hengitys (apnea/hypopnea)

• PPO -Pitkittynyt osittainen hengityksen ahtautuminen 

• CA - Sentraalinen apnea

Vuodeanturia käytetään unenaikaisten hengityskatkosten (apnea) ja osittaisten vaimentumien (hypopnea) rekisteröintiin potilaan kotona.  

 

Apnealla tarkoitetaan toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia, jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta unen aikana. Osittaisella unenaikaisella ylähengitystieahtaumalla (hypopnea) tarkoitetaan pitkiä, yli minuutin kestäviä jaksoja, joissa sisäänhengitysvirtauksen rajoittuminen ei johda hengityskatkokseen tai välittömään havahtumiseen vaan hengitysyritykset, usein kovaääninen kuorsaus ja hiilidioksidipitoisuus lisääntyvät vähitellen (Lähde: käypähoitosuositus, uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)). 

 

Vuodeanturin käytöstä, potilaan diagnosoinnista sekä mahdollisesti tarvittavista jatkotutkimuksista määrää lääkäri. Vuodeanturin käyttöön, käytön opastukseen, rekisteröidyn tiedon käsittelyyn voivat osallistua muutkin terveydenhuollon ammattilaiset, kuten esimerkiksi sairaanhoitajat tai sairaalafyysikot. 

 

Potilas toteuttaa saamiensa ohjeiden mukaisesti unen aikaisen rekisteröinnin kotiolosuhteissa vuodeanturia käyttäen.

EMFIT QS+Clinical can be used as an aid for screening breathing related disorders. Measured night can be scored into four different breathing categories. 

 

Breathing is scored into: 

• NB -Normal Breathing 

• POB -Periodic Obstructive Breathing (apnea/hypopnea events)   

• PPO –Prolonged Partial Obstruction 

• CA -Central Apnea 

 

Scoring can be made visually from the signal view, where there are breathing, PPO/respiratory effort, raw signal (which shows cross body movements) as separate channels. Scoring is made by the breathing categories, which dominates the 3 minutes period (1/3 is used) Central apneas can be marked in the view too, so they can be calculated as a count during TST. 

If over 20% of breathing is periodic obstructive breathing (POB) of total sleep time, then it is beneficial to start CPAP treatment (AHI >15, apnea/hypopnea index). This has been shown in the (Tenhunen et al.2013) 

 

Adjusted AHI: 

Sometimes calculating AHI may lead in underestimating the obstructive breathing. Usually the duration of apnea period is not calculated, so if the apnea periods are long, the duration of those are not shown in the incereased value of apnea/hypopnea index (AHI).  

Calculating the AHI by taking into account the duration of the apnea periods, will lead to more accurate detection of apnea and hypopnea events. (Muraja-Murro et al. 2014) 

Emfit QS provides an easy, non-invasive way for screening the sleep. By screening the breathing with Emfit QS, medical doctor can refer the patient into further research if needed. (Tenhunen 2015). Also CPAP-treatment can be started if the symptoms affect negatively to the daily life (In Finland: Käypä hoito) 

Emfi, Emfit, EMFIT QS, QS Quantified, QS+CLINICAL, QS+CARE, QS+ACTIVE, QS+RESEARCH, QS SERVICE, Sensing What Matters, QS Quantified logo, and Emfit logo are registered trademarks or trademarks of Emfit Ltd in EU, USA, China and other countries.  © Emfit Ltd 2004-2020. All rights reserved. Patents granted and pending for. All specifications are subject to change without prior notice.